home

Regulamin do metamorfozy www.sklep.justbeck.com.pl

Jeśli marzysz o płaskim brzuchu, podkreślonej talii i zmianie wizerunku i profesjonalnej sesji zdjęciowej, ten casting jest właśnie dla Ciebie!

Szukamy Pani, która chciałabym przejść metamorfozę z firmą Just Beck w ramach której-

  • zostanie twarzą nowego modelu,
  • otrzyma profesjonalną sesję zdjęciową,
  • profesjonalny makijaż, fryzurę
  • gorset wyszczuplający.
  • zdjęcia z metamorfozy pojawią się w prasie modowej i na stronie sklepu sklep.justbeck.com.pl

Aby wziąć udział w castingu , należy przesłać na adres: metamorfozajustbeck@gmail.com lub w wiadomości na facebook ,zgłoszenie zawierające następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, numer telefonu oraz udzielić jak najciekawszej odpowiedzi na otwarte pytanie: dlaczego chcesz wziąć udział w przemianie? Chcemy poznać Twoją historię! Na facebook, JUST BECK- Gorsety wyszczuplające „Just Perfect Body” lub instagramie  just_perfect_bocy_ pod postem prosimy o informację- biorę udział.

Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie przedstawiające sylwetkę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JUST BECK  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łabędziej 29, 04-802 Warszawa w celu wzięcia udziału w castingu do metamorfozy „Pokochaj swoje ciało”.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych przez JUST BECK przy ul. Łabędziej 29, 04-802 Warszawa w celach związanych z przebiegiem castingu i realizacją postanowień regulaminu.

Administratorem Danych Osobowych Uczestników castingu jest JUST BECK

Dane osobowe Uczestników castingu są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia castingu. Uczestnik castingu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a zgody na ich przetwarzanie mogą zostać wycofane w dowolnym czasie.

Na zgłoszenia czekamy do 15.10.2017. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

2.

Zamiar udziału w Castingu mogą zgłaszać wszystkie kobiety chcące przejść metamorfozę.

Regulamin castingu „Pokochaj swoje ciało”

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem jest firma JUST BECK
  2. 2. Celem castingu, o którym mowa w ust. 1 powyżej (dalej „Casting”) jest wyłonienie 1 osoby, która będzie twarzą nowego modelu gorsetu wyszczuplającego Casting będzie prowadzony w terminie od dnia 14 września 2017 roku do dnia 30 września 2017 roku.

3. Pracownicy JUST BECK  oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. W Castingu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym

Regulaminem.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Castingu

1. W Castingu mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem. Takie osoby stają się uczestnikiem Castingu (dalej „Uczestnik”).

3. Aby wziąć udział w Castingu należy przesłać na adres metamorfoza.justbeck@gmail.com zgłoszenie zawierające następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, numer telefonu oraz udzielić jak najciekawszej odpowiedzi na otwarte pytanie: dlaczego chcesz wziąć udział w metamorfozie? Do zgłoszenia należy również dołączyć zdjęcie sylwetki

§3 Przebieg Castingu

1. Udział w Castingu polega na przesłaniu mailowego zgłoszenia oraz – w przypadku wybranych osób – udziale w konsultacjach medycznych oceniających kwalifikacje do planowanych zabiegów oraz udzieleniu wypowiedzi do kamery.

2. Organizator powoła 3 osobowe Jury (dalej „ Jury” ), które w głosowaniu jawnym,

zwykłą większością głosów spośród wszystkich Uczestników Castingu dokona wyboru 1 osoby, której opis powodu, dla którego chcą wziąć udział w Audycji będzie, zdaniem Jury, najciekawszy.

3. Uczestnicy, o których mowa w ust. 2 powyżej zostaną zaproszeni na własny koszt we wskazane przez Jury miejsce w celu odbycia konsultacji oraz udziału w zdjęciach próbnych.

4. Konsultacje oraz zdjęcia próbne odbędą się w Warszawie w terminie wskazanym przez Organizatora.

5. Kryterium oceny zakwalifikowania Uczestnika Castingu do udziału w zdjęciach próbnych będzie przede wszystkim

potrzeba zmiany, ciekawy opis.

6. 1 osoba wybrana w sposób określony w ust. 3 powyżej zostaną twarzą cyklu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

7. Zgłaszając swój udział w Castingu, Uczestnicy wyrażają zgodę na zdjęcia z wykorzystaniem wizerunku do reklamy firmy JUST BECK

8. Przez zgłoszenie udziału w Castingu Uczestnik wyraża zgodę na:

a)wykorzystywanie przez JUST BECK swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych dla potrzeb Castingu, Audycji oraz dla celów promocji i reklamy Audycji – na zasadach określonych w w niniejszym paragrafie. b)wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez JUST BECK  ze swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w materiale filmowym oraz utworów i/lub artystycznych wykona ń zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z realizacją materiału filmowego w zakresie wymienionych poniżej pól eksploatacji c)wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez JUST BECK  ze zdjęcia, o którym mowa w § 2 ust. 3 na polach eksploatacji określonych poniżej.

9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:

a)utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

b)publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych , a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń, c)wprowadzania do obrotu,

d)publicznego wykonania i/lub publicznego

odtwarzania, e)wystawiania i/lub wyświetlania,

f)wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i\lub multimedialnej, g)najmu i/lub użyczania,

h)nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej

przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity,

10. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez JUST BECK praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw.

11. Zezwolenie, o którym mowa powyżej jest nieodpłatne.

12. Dokonując zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że jest uprawniony do korzystania ze zdjęcia o

którym mowa w § 2 ust. 3 w sposób określony w niniejszym Regulaminie, w tym do udzielenia zezwolenia, o którym mowa powyżej. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z korzystaniem ze zdjęcia przez JUST BECK , a w przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez JUST BECK do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych na ich zaspokojenie , jak równie ż kosztów obrony przed takimi roszczeniami, z uwzględnieniem kosztów postępowania i pomocy prawnej.

13.Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamowa ć lub promować podczas realizacji materiału filmowego jakichkolwiek towarów, usług i/ lub podmiotów.

14.Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora Castingu i Uczestnika w przypadku zakwalifikowania go do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie.

§4

Cel Castingu

  1. Celem Castingu jest wybranie przez Jury  UczestnikA, którzy wezmą udział w metamorfozie.

§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane na adres Just Beck ul. Patriotów 217A, 08-858 Warszawa, Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora Castingu.

2. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§6

Publikacja Regulaminu Castingu

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Castingu s ą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu

przeprowadzenia wszystkich etapów Castingu, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Castingu i ewentualnie publicznego podania jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości), w tym również w ramach Audycji – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Castingu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z ob owiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Castingu będzie poinformowany. Zgoda taka nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu.

 

 

Opublikowano home | Skomentuj

Szybkowar do zup soup maker Morphy Richards.

IMG_4765Szybkowar do zup soup maker Morphy Richards. CZYTAJ WIĘCEJ…

Opublikowano diet, dinner, home | Skomentuj

Ciasto jaglano-serowe

IMG_4384Kasza jaglana rewelacyjnie odkwasza nasz organizm, dzięki czemu jesteśmy mniej zmęczeni,  czujemy się lżej i zdrowiej. Jest to królowa wszystkich kasz, także zachęcam do uwzględniania  jej w codziennej diecie, chociażby dlatego, że jest bardzo tania. CZYTAJ WIĘCEJ…

Opublikowano diet, home, snack&dessert | Skomentuj

Test żelu do brwi

IMG_0933

Dziewczyny przetestowałam ostatnio nowy kosmetyk, który pojawił się na naszym rynku. Konturówkę do brwi w żelu firmy Inglot. CZYTAJ WIĘCEJ…

Opublikowano beauty, home | 2 komentarze

Dietetyczna roladka idealna na kanapki

SONY DSC

Podzielę się dziś z Wami przepisem na zdrową, prostą do zrobienia wędlinę z indyka. CZYTAJ WIĘCEJ…

Opublikowano diet, dinner, home | Skomentuj

Dzień Mamy

SONY DSC

Bycie matką to niesamowite szczęście i miłość od pierwszego spojrzenia. Pamiętasz to uczucie kiedy położyli Ci Twoje nowonarodzone dziecko na piersi? To tak jakbyś dostała najpiękniejszy prezent jaki mogłabyś sobie wymarzyć.  CZYTAJ WIĘCEJ…

Opublikowano beauty, home | Skomentuj

Biustonosz sportowy Shock Absorber

stanik

Dziś kilka zdań na temat specjalistyczny biustonosz dla aktywnych kobiet. CZYTAJ WIĘCEJ…

Opublikowano beauty, home | Skomentuj

Dietetyczne bajaderki

bajaderki

Ciekawy pomysł na śniadanie, dodaje energii i na długo zaspokaja głód. CZYTAJ WIĘCEJ…

Opublikowano diet, home, snack&dessert | 1 komentarz

Samoopalacz i piękna opalenizna

 111

Dziś chciałabym podzielić się z Wami ostatnim odkryciem kosmetycznym mianowicie- samoopalaczem Xen –Tan dark lotion. CZYTAJ WIĘCEJ…

Opublikowano beauty, home | Skomentuj

Baton fit-alternatywa dla snickersa

baton

Batony w wersji fit

Przekąska, która doskonale sprawdzi się, kiedy mamy nieodpartą pokusę na coś słodkiego. Dobre tłuszcze znajdujące się w orzechach nasycą nas na długi czas i przyniosą wiele korzyści dla zdrowia. Baton ten jest doskonałym źródłem energii, świetny po treningu. CZYTAJ WIĘCEJ…

Opublikowano diet, home, snack&dessert | Skomentuj